Logo Reinier de Graaf ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Poli kindergeneeskunde
Poli voor Jeugd en Alcohol
Kindergeneeskunde

Polikliniek voor Jeugd en Alcohol

Polikliniek voor Jeugd en Alcohol

Wat ouders moeten weten

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Wat ouders moeten weten

Uw zoon of dochter is met een alcoholvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis. Dit kan voor zowel u als voor uw kind een schokkende ervaring zijn.
In deze folder leest u wat de opname betekent voor u en uw kind. U krijgt daarnaast informatie over de gevolgen van alcohol drinken op jonge leeftijd en over de nazorg voor jongeren die zijn opgenomen met een alcoholvergiftiging.Ziekenhuisopname vanwege alcoholvergiftiging

Alcohol is een neurotoxische stof. Dat wil zeggen dat het drinken van alcohol leidt tot ‘vergiftigen’ en disfunctioneren van de hersenen. Bij jongeren die lichamelijk nog niet zijn volgroeid, gaat dit onverwachter en sneller dan bij volwassenen. Het ene moment hebben zij de ervaring dat er niets aan de hand is, maar het volgende moment worden zij heel ziek en gaan zij ‘out’.
Jongeren met een alcoholvergiftiging kunnen te maken hebben met onderkoeling, een shock of black-out, of ander letsel waarvoor acute medische zorg nodig is. In het ziekenhuis worden hun ‘vitale functies’ in de gaten gehouden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ademhaling, temperatuur en bloeddruk.
Jongeren kunnen onder invloed van alcohol in gevaarlijke en vervelende situaties terecht komen. Zo vergroot het gebruik van alcohol onder andere de kans dat er seksuele grenzen overschreden worden, vergroot het de kans dat er agressief ontstaat en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan in het verkeer. Dit kan ook mentaal en fysiek letsel tot gevolg hebben waarvoor indien nodig (medische) zorg wordt verricht.
Het komt vaak voor dat jongere zich naderhand weinig of niets meer herinneren van wat er is gebeurd tijdens hun alcoholvergiftiging. Ouders maken daarom soms een foto wanneer hun kind nog onder invloed is. Het is in sommige gevallen fijn om hun kind te kunnen laten zien wat er is gebeurd. Een jongere kan onder invloed van alcohol soms heftige emoties vertonen en zich vreemd en onfatsoenlijk gedragen. De meeste ouders voelen zich niet alleen bezorgd en geschrokken, maar ook beschaamd, boos en teleurgesteld.
Uw kind vult tijdens de opname op de kinderafdeling samen met de medisch pedagogisch hulpverlener of de verpleegkundige een digitale drinktest in. Hiermee wordt inzicht verkregen in het drinkgedrag van uw kind en direct voorlichting gegeven. Dit heeft als doel om te voorkomen dat uw kind weer alcohol gaat drinken.

Tips

Wat kunnen ouders het beste doen na de opname van hun kind?
Een aantal tips:

Na het ontslag uit het ziekenhuis heeft uw kind extra aandacht en zorg nodig. Waarom? Omdat de alcoholvergiftiging van nu gepaard kan gaan met gevolgen op de langere termijn. Dit kan fysieke en sociaal –emotionele schade zijn. De intoxicatie kan bijvoorbeeld als traumatisch ervaren worden en de ouders-kind relatie kan verstoord raken. Veel kinderen blijken voorafgaand aan de alcoholvergiftiging problemen te hebben ondervonden op school, in contact met vrienden, binnen het gezin en/of op het gebied van hun gedrag. Ouders en jongeren zijn zich niet altijd bewust van onderliggende of voorafgaande problemen.
Op grond van de mogelijke gevolgen en/of onderliggende problemen is het noodzakelijk dat zowel kind als ouders/ verzorgers het nazorgtraject volgen in de Polikliniek voor Jeugd en Alcohol.

De nazorg

Herstelt uw kind goed na de opname? Kan worden voorkomen dat het opnieuw een alcoholvergiftiging krijgt? Dat zijn zaken die aandacht krijgen tijdens het zogeheten nazorgtraject voor kinderen die een alcoholvergiftiging achter de rug hebben. Dit is ontwikkeld door het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft.
Uw kind wordt gescreend en begeleid door een kinderarts en een kinder- en jeugdpsycholoog. Deze nazorg is belangrijk, want uit onderzoek is gebleken dat het gedrag van kinderen niet automatisch verandert na de schokkende ervaring van een alcoholvergiftiging.
Het is ook zaak dat u als ouder of verzorger van het kind de juiste voorlichting krijgt. Want u bent degene die aan uw kind duidelijk moet maken wat goede regels en grenzen zijn.

De nazorg bestaat uit de volgende stappen:
Herstelt uw kind goed na de opname? Kan worden voorkomen dat het opnieuw een alcoholvergiftiging krijgt? Zijn er onderliggende factoren die een rol spelen bij de alcoholvergiftiging? Dit zijn zaken die aandacht krijgen tijdens het zogeheten nazorgtraject voor jongeren die een alcoholvergiftiging achter de rug hebben. Dit nazorgtraject is ontwikkeld door het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft en bestaat uit gesprekken bij de kinderarts en bij de kinder- en jeugdpsycholoog. Deze nazorg is belangrijk; uit onderzoek is gebleken dat het gedrag van jongeren niet automatisch verandert na een alcoholvergiftiging. U als ouder of verzorger krijgt in het traject de juiste voorlichting om u te ondersteunen in het bepalen van goede alcohol gerelateerde regels en grenzen voor uw kind.
Nadat uw kind is ontslagen uit het ziekenhuis, krijgen u en uw kind zo spoedig mogelijk een oproep voor twee gesprekken. Het gaat om een gesprek bij de kinderarts en bij de kinder- en jeugdpsycholoog. Het is belangrijk dat, als het mogelijk is, beide ouders of verzorgers aanwezig zijn tijdens de gesprekken. De gesprekken bij de kinderarts en de kinder- en jeugd psycholoog vinden op een andere datum plaats.


1. Consult bij de kinderarts

Tijdens de ontmoeting met de kinderarts komt de lichamelijke conditie van uw kind aan de orden. Hoe gaat het met uw kind na de alcoholvergiftiging? Zijn er lichamelijke klachten, die mogelijk tijdens of na de alcoholvergiftiging zijn ontstaan? Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na bijvoorbeeld een hersenschudding of breuk. Tevens geeft de kinderarts informatie over de mogelijke lichamelijke gevolgen van alcohol.


2. Screening bij de kinder- en jeugdpsycholoog

Voordat u en uw kind op bezoek gaan bij de kinder- en jeugdpsycholoog, ontvangt u via de mail vragenlijsten die u digitaal kan invullen. Deze worden vanuit een online platform verzonden en komen terecht bij de kinder- en jeugdpsycholoog waarmee u de afspraak heeft. U wordt vriendelijk verzocht voorafgaande aan de afspraak deze in te vullen. Er is een vragenlijst voor u en 1 voor uw kind.
Het screeningsgesprek bij de kinder- en jeugdpsycholoog vindt afzonderlijk tussen u en uw kind plaats. Afhankelijk van u voorkeur zal dit eerst me u of met uw kind plaatsvinden. Het gesprek met de jongere is vertrouwelijk. In deze gesprekken komt o.a. het sociaal-emotionele functioneren van uw kind aan de orde. Zo wordt bekeken hoe het met uw kind ging voor de alcoholvergiftiging en hoe het nu gaat. Maar bijvoorbeeld ook hoe de leerprestaties en de sociale contacten verlopen. U krijgt ook handvatten en tips hoe u als ouders het alcoholgebruik van uw kind kunt beïnvloeden. Enkele weken na de afspraak heeft u een evaluatiegesprek met de kinder- en jeugdpsycholoog. De uitslag van de gedragsvragenlijsten komt dan aan de orde. Daarnaast krijgt u advies over eventuele vervolgonderzoeken of verwijzing naar hulpverlening indien nodig.


3. Op indicatie: neuropsychologisch onderzoek

Alcoholgebruik kan leer- en geheugenprestaties aantasten. Daarom krijgen sommige jongeren nader neuropsychologisch onderzoek aangeboden. Dat geldt voor jongeren bij wie aanwijzingen zijn voor binge drinken, achterblijvende schoolprestaties en/of ADHD. Van binge drinken is sprake als een meisje bij een gelegenheid vier standaard glazen alcohol nuttigt en een jongen vijf standaard glazen. In het nadere neuropsychologische onderzoek worden intelligentie, concentratie, geheugen, visueel-ruimtelijk inzicht en fijne motoriek getest.


4. Vervolggesprek

Ongeveer 6 maanden na de alcoholvergiftiging bezoeken u en uw kind de kinderarts en kinder- en jeugdpsycholoog voor een follow up gesprek. In principe wordt daarmee het nazorgtraject afgesloten. Tijdens dit gesprek wordt onder andere besproken of u en uw kind baat heeft gehad bij het nazorgtraject, het huidige drinkgedrag van uw kind en eventuele ingezette hulpverlening wordt geëvalueerd. Het is belangrijk dat u en uw kind het gehele nazorgtraject doorloopt omdat er ook langere tijd na de alcoholvergiftiging nog nieuwe problemen kunnen ontstaan die het gevolg zijn van de alcoholvergiftiging. Zowel op psychische als op lichamelijk gebied.


Meer weten?

Meer informatie over alcoholgebruik onder jongeren en over opvoedtips:

Vragen?

Neem contact op met de polikliniek kindergeneeskunde via telefoon 015 - 260 36 90 of het secretariaat van de kinder- en jeugdpsychologen via telefoon 015 - 260 50 40.


Foldernummer: 0379
Laatst bijgewerkt op: 18-04-2024


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien